ISS Office bearers (1995 - 1996)


President
K. V. Peter

Vice Presidents
C. K. George
H. B. Rajagopal

Secretary
K. V. Ramana

Joint Secretary
B. Sasikumar

Treasurer
K. S. Krishnamurthy

Executive Councilors

Abdul Kalam
V. Agnihothrudu
S. Edison
V. S. Korikanthimath
N. K. Leela
K. J. Madhusoodanan
M. V. Pushpadas
M. S. P. Rajesh
P. K. Ramesh
K. V. Satheesan