ISS Office bearers (1998 - 2000)


President
P. N. Ravindran

Vice Presidents
M. V. Pushpadas
A. K. Sadanandan

Secretary
M. Anandaraj

Joint Secretary
S. S. Veena

Treasurer
V. Srinivasan

Executive Councilors

G. Gopinath
P. Haridas
Jacob Thomas
B. K. Jayachandran
T. John Zachariah
V. S. Korikanthimath
Koshy John
Shekar Nagarajan
K. Sivaraman
M. R. Sudharshan

Zonal Councillors

North Zone
K. K. Thakral
East Zone
D. J. Patel

West Zone
R. S. Singh

Central Zone
Kunwar Pal Singh

South Zone
A. A. Deshpande