ISS Office bearers (1996 - 1998)


President
S. Edison

Vice Presidents
C. K. George
J. S. Pruthi

Secretary
K. V. Ramana

Joint Secretary
K. Kandiannan

Treasurer
K. S. Krishnamurthy

Executive Councilors

V. Agnihothrudu
P. Haridas
Jacob Thomas
T. John Zachariah
V. S. Korikanthimath
K. J. Madhusoodanan
Pradeep Kumar
H. B. Rajagopal
M. P. Sanathkumar
P. Santha Kumari